Niepubliczne Przedszkole im. Lucyny Krzemienieckiej

ul. Kłuszyńska 19

60-136 Poznań

tel: 61 662 10 16 

nr konta bankowego: 87 1020 4027 0000 1002 1371 7477

Wizja i misja naszego przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką przyjazną, otwartą na potrzeby dziecka, szanującą jego prawa, innowacyjność, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

MISJA

Nasze przedszkole:

Realizuje zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze wobec dziecka.

Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.